Hakkımızda

KURULUŞ: 2005 * Tahir Özakkaş

KURUCU: Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

AMAÇ:

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

ETKİNLİKLER

SAĞALTIM:

Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Enstitünün profesyonel ruh sağlığındaki temel çalışma alanları şunlardır:

o Anksiyete Bozuklukları
o Cinsel İşlev Bozuklukları
o Reaktif Duygudurum Bozuklukları
o Somatoform Bozukluklar
o Disosiyatif Bozukluklar
o Yeme Bozuklukları
o Uyum Bozuklukları
o Davranış Bozuklukları
o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları
o Dürtü Kontrol Bozuklukları
o Kişilik Bozuklukları

Enstitü, terapi çalışmalarını; danışana, danışanın sorunlarına ve danışanla birlikte yapılandırılan yüzeydeki sorunlar kadar, bu sorunlara zemin teşkil eden ana sorunlar üzerine odaklamakta ve bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak yürütmektedir. Psikoterapi çalışmaları temel olarak “bütüncül psikoterapi” bağlamında hücum, bireysel, grup, çift, çekirdek aile ve geleneksel aile (sülale) terapisi şeklindeki devam etmektedir.

EĞİTİMLER :

o BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ:

Öncelikli olarak ruh sağlığı alanında çalışan, ikincil olarak da sağlık sektöründe farklı alanlarda da olsa, hasta ilişkileri ve danışmanlık becerisi geliştirme ihtiyacı duyan profesyonellere yönelik olarak bütüncül psikoterapi kapsamında teorik – formülasyon – süpervizyon aşamalarını ve son yıl Hipnoz, Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bütüncül Oyun Terapisi veya Masterson Yaklaşımı, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Aktarım Odaklı Terapi eğitimlerini içeren 4 yıllık bir programdır. Program her ay 3 gün-24 saat üzerinden yapılandırılmıştır.

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikoterapötik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM V

Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı ve Güdülenme Sistemleri

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM V Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve Aile Terapisi

Grup Terapisi

2. AŞAMA: FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, danışan ön görüşmeleri ve danışan bilgileri üzerinden, DSM V’deki bozukluklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, danışanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir.  

Formülasyon aşamasında vaka formülasyonu derslerine ek olarak aşağıdaki ders müfredatı işlenir:

Öznelerarası Alan Yaklaşımı

Birleştirilmiş Psikoterapi

Duygu Odaklı Psikoterapi

Kurumsal Yapılarda Bütüncül Psikoterapinin Uygulanması

Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Terapiyi (PYDT)

İnançlar, Din ve Psikoloji

Psikanalitik Alan Kuramı

3. AŞAMA: SÜPERVİZYON (12 ay)

4. Aşama: Ek Eğitimler

 Bu aşamada kursiyerlerin A grubu ve B grubu eğitimlerinden birisi seçmesi istenir. A grubu ve B grubu eğitimleri 12 ay boyunca eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ancak eğitimleri daha önce almış olanlar muaf olabilirler. Ücretleri ona göre ayarlanacaktır. İsteyenler alt sınıflardan bu eğitimleri erkenden alabilirler.

 A Grubu Eğitimleri: Hipnoz Eğitimi (3 Ay), Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi (3 Ay), Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi (3 Ay), Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi (3 Ay + 1 gün)

 B Grubu Eğitimleri: Masterson Yaklaşımı Eğitimi (3 Ay), Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi (3 Ay), Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi (3 Ay), Rüya Eğitimi (3 Ay)

 Toplam Aşama : 4 yıl – Toplam Ay : 48

Toplam Aşama: 4 Yıl

o HİPNOZ EĞİTİMİ

Psikoterapi Enstitüsü, psikoloji, PDR, tıp, sosyal hizmet, yüksek psikiyatri hemşireliği alanında çalışan profesyonellerin, kendi uygulama alanlarında kullanma becerilerini geliştirmek ve bu beceriyi teorik zeminle desteklemek amacıyla hipnoz eğitimleri düzenlemektedir. Söz konusu eğitim, 3 modülden oluşmakta ve 72 saat üzerinden yapılandırılmaktadır.

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • DUYGU ODAKLI BİREYSEL TERAPİ

International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT) Türkiye temsilcisi olarak Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü çatısı altında açılan, uluslararası eğitmen ve süpervizörlerimiz eşliğinde yürütülen 3 modül ve 72 saat üzerinden yapılandırılan bir eğitimdir. 

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT) Türkiye temsilcisi olarak Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü çatısı altında açılan, uluslararası eğitmen ve süpervizörlerimiz eşliğinde yürütülen 3 modül ve 72 saat üzerinden yapılandırılan bir eğitimdir. 

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Çocuk Psikoterapisine dair farklı kuram ve yaklaşımların bir arada toplandığı “Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi” uygulama ağırlıklı olarak planlanmıştır. Eğitim toplam 3 modül ve sonrasında yapılacak 1 günlük grup süpervizyonu modülü ve isteğe bağlı ek bireysel süpervizyonlar ile tamamlanacaktır.

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • MASTERSON YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

Psikanalitik Psikoterapilerde Masterson Yaklaşımı’nın ve terapi tekniklerinin öğretildiği 3 modülden oluşmakta ve 72 saat üzerinden yapılandırılmaktadır. 

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • SÜRESİ SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik psikoterapi uygulamalarında süresi sınırlı dinamik psikoterapiyi de farklı bir yöntem olarak tanımaları ve uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması amaçlanmaktadır. 3 modül ve 72 saat üzerinden yapılandırılan bir eğitimdir.

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

  • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİDE RÜYALARLA ÇALIŞMAK EĞİTİMİ

Program hakkında detaylı bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Kongre, konferans, seminer, paneller ve atölye çalışmaları:

Masterson Günleri
Uluslararası Masterson Enstitüsü eğitmen ekibinin ülkemize gelerek Masterson Yaklaşımı hakkında verdiği konferans ve atölye çalışmalarından oluşan uluslararası konferanslar dizisidir. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi toplayan I, II, III, IV ve V. Masterson Günleri Kongreleri gerçekleştirilmiştir.

Vamık Volkan Günleri
Psikanalizin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. Vamık Volkan’ın enstitümüzde gerçekleştirmiş olduğu konferans ve atölye çalışmaları dizisinin ilki 18-19-20 Kasım 2009’da, 2. si ise 30-31 Temmuz 1 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bütüncül Psikoterapi Sempozyumu
Psikoterapi Enstitüsü tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen Bütüncül Psikoterapi Sempozyumu, temel olarak psikoterapide çoklu kuram formülasyonu ve holistik yaklaşım ile kültürel kodların bu formülasyon içindeki yeri ve önemini vurgulamak ve bu bağlamda dünyadaki benzer bilgi, deneyim ve pratiklerin paylaşılması için bir platform yaratmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki ve dünyadaki akademisyen ve saha çalışanlarını bir araya getirilen bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Klinik Hipnoz Günleri
Psikoterapi Enstitüsü, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği işbirliğinde birinci, ikinci ve üçüncü Ulusal Hipnoz Kongrelerini düzenlemiştir. Ulusal Hipnoz Kongreleri’nin amacı, Türkiye’de Hipnoz’la ilgilenen sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi, deneyim alışverişi ve dünyadaki gelişmeleri ulusal düzeyde takip edecek bir bilimsel platformu yaratmaktır.

Konferanslar

Psikoterapi Enstitüsü, ruh sağlığı ve sağlık profesyonelleri dışında, bilgilendirme amacıyla kamuya açık toplantılar düzenlemektedir. Ruh sağlığı ile ilgili temel konular çerçevesinde özellikle psikoterapi, kimlik ve kişilik gelişimi, kişilik tipleri, ergenlik gibi konu başlıklarında düzenlenen toplantılar hem genelde insanlardaki psikolojik sorunlarla ilgili yardım alma konusundaki çekincelerini ortadan kaldırmak ve alanla, alan uzmanları ile tanışıklık sağlamalarına olanak tanımak hem de insanlara gündelik yaşamlarında kullanabilecekleri doğru, sağlıklı ve işlevsel bilgileri iletmek amacını taşımaktadır. Konferans ve sohbet toplantıları olarak düzenlenen bu etkinlikler 1986 yılından bu yana kamu ve özel kuruluşların işbirliğinde devam etmektedir. Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu şubesinde salı, çarşamba ve cumartesi günleri uzman söyleşileri ve konferanslar düzenlenmektedir. Perşembe günleri ise felsefe sohbetleri için ayrılmıştır. Ankara şubesinde pazar konferansları düzenlenmiştir. Türkiye çapında çeşitli temsilciliklerimiz tarafından düzenli olarak çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Kongreler:

Şu ana kadar altı ulusal, bir uluslararası bütüncül psikoterapi kongresi düzenlenmiştir. 

Kongrelerimizin temel amacı; bütüncül psikolojinin, bütüncül psikoterapinin, psikoterapideki entegrasyon çalışmalarının, bütüncül psikoterapinin klinikte ve gelişimsel hayatta uygulanmasının ele alınması ve bütüncül yaklaşımlar bağlamında olgu analizlerinin yapılmasıdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve aynı zamanda ruh sağlığı profesyonelleri arasındaki iletişimi, iş birliğini arttırmak ve ülkemizdeki ruh sağlığı profesyonelleri yetiştiren kurumlar ve konu ile ilintili bilimler alanının iletişiminin ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Geçmiş kongrelere offline olarak kaydolabilir ve izleyebilirsiniz.

Atölye Çalışmaları:

Psikoterapi alanında dünyada önde gelen kuramların kuramcıları ile birçok atölye çalışması düzenlenmiştir. Bu atölye çalışmaları kayıtları şu anda offline olarak hizmete sunulmaktadır.


 

Sempozyumlar:

Psikoterapinin çeşitli alanlarındaki yaklaşım ve konuları ele alan birçok sempozyum gerçekleştirmekteyiz. Şu ana kadar gerçekleşmiş olan sempozyum kayıtları offline olarak hizmete sunulmuştur. İnternet sitemizin bilimsel menüsündeki sempozyumlar menüsünden ulaşabilir ve kaydolabilirsiniz.

YAYINLAR :

Psikoterapi Ensititüsü, öncelikli olarak ruh sağlığı profesyonellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaşan özgün ve çeviri yayınlar ile görsel ve işitsel materyalleri portföyünde ilgiye sunmaktadır.
Litera Yayıncılık ve Psikoterapi Enstitüsü Yayınevi’nden 400'ün üzerinde yayınımız çıkmıştır. Psikoterapi Enstitüsü yayınları resmi sayfası www.yayin.psikoterapi.com adresinden yayınlarımızı inceleyebilirsiniz.

Enstitü üyelerine yönelik yayınlar:
Enstitü bünyesinde eğitim alan ve uygulama yapan ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki gelişimleri amacıyla edinebilecekleri seans kayıtları, seans kayıtlarından deşifre edilerek hazırlanmış basılı terapi öyküleri ile psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi ve katatimi eğitim çekim ve deşifreleri yayınlanmaktadır. Söz konusu basılı ve görsel seans kayıtları, danışanların izinleri ile eğitim amaçlı olarak ve kimlik bilgileri değiştirilerek yayınlanmaktadır.